wbg logo

科研成果

论文列表

Xiaomei Chen, Yudi Liu, Xian Zhang, Beibei Zheng, Yuepeng Han*, Ruoxi Zhang*. 2023 . PpARF6 acts as an integrator of auxin and ethylene signaling to promote fruit ripening in peach . Horticulture Research, 10 : uhad158

Long Lin, Li Li, Qianhua Wu, Longteng Zhou, Bozhen Wang, Limin Wang, Xiaolong Shao, Caihong Zhong*, Guoliang Qian*. 2023 . Assembly of an active microbial consortium by engineering compatible combinations containing foreign and native biocontrol bacteria of kiwifruit . Computational and Structural Biotechnology Journal, 21 : 3672-3679

Xiaoying Liu, Chang Cheng, Yan Min, Xiaodong Xie, Abu Naim Md Muzahid, Haiyan Lv, Hua Tian, Congxiao Zhang, Can Ye, Shifeng Cao, Peng Chen*, Caihong Zhong*, Dawei Li*. 2023 . Increased ascorbic acid synthesis by overexpression of AcGGP3 ameliorates copper toxicity in kiwifruit . Journal of Hazardous Materials, 460 : 132393

Mohannad Ismail*, Evan Siemann, Jianqing Ding*. 2023 . Behavior of higher trophic levels associated with an invasive plant varies among populations . Environmental Entomology, 52 : 870-878

Tojofaniry Fabien Rakotondrabe, Minxia Fan, Guangwan Hu*, Mingquan Guo*. 2023 . Potential hemostatic compounds targeting urokinase plasminogen activator explored from three Euphorbiaceae species: Euphorbia maculata, Euphorbia humifusa, and Acalypha australis, with bio-affinity ultrafiltration UPLC-MS . Phytochemical Analysis, :

Ming Zhou, Fang Yuan, Hanli Ruan, Jun Li, Junfeng Huang, Si Liu, Tianyue Huang, Yanjun Zhang, Qiong Liang*. 2023 . Neuroprotective neolignan glycosides from the pseudobulbs of Bletilla striata . Fitoterapia, 171 : 105691

Yulin Chen, Yile Wang, Yang Tan, Chunxia Jiang, Tianyi Li, Yuyi Yang*, Zulin Zhang*. 2023 . Phthalate esters in the Largest River of Asia: An exploration as indicators of microplastics . Science of the Total Environment, 902 : 166058

Yuanyuan Chen, Hongtao Liu, Juha M. Alatalo, Bo Jiang*. 2023 . Air quality characteristics during 2016-2020 in Wuhan, China . Scientific Reports, 13 : 8477

Aidi Zhang, Yuhong Xiong, Fang Liu, Xiujun Zhang*. 2023 . A Genome-Wide Analysis of the Pentatricopeptide Repeat Protein Gene Family in Two Kiwifruit Species with an Emphasis on the Role of RNA Editing in Pathogen Stress . International journal of molecular sciences, 24 : 13700

Emmanuel Nyongesa Waswa, Shixiong Ding, Felix Muema Wambua, Elijah Mbandi Mkala, Elizabeth Syowai Mutinda, Wyclif Ochieng Odago, Sara Getachew Amenu, Samuel Wamburu Muthui, Elive Limunga Linda, Daniel Mutavi Katumo, Catherine Mwende Waema, Jiaxin Yang, Guangwan Hu*. 2023 . The genus actinidia lindl. (Actinidiaceae): A comprehensive review on its ethnobotany, phytochemistry, and pharmacological properties . Journal of ethnopharmacology, 319 : 117222