wbg logo

科研成果

论文列表

Jianxin Ouyang, Yongdeng He, Bo Yang, Jingzhe Zhou, Wei Li*, Yu Cao*. 2023 . Elevation, but not phosphorus, shapes arbuscular mycorrhizal fungal colonization of plateau wetland plants: A case study of the Qinghai-Tibet Plateau . Global Ecology and Conservation, 46 : e02611

Lingling Gao, Jingjing Liu, Liao Liao, Anqi Gao, Beatrice Nyambura Njuguna, Caiping Zhao, Beibei Zheng*, Yuepeng Han*. 2023 . Callus Induction and Adventitious Root Regeneration of Cotyledon Explants in Peach Trees . Horticulturae, 9 : 850

Peng Chen, Linyang Li, Shujie Xia, Runhua Zhang, Runqin Zhang, Xiaomin Zeng, Du Shuai, Yi Liu*, Zhiguo Li*. 2023 . Enhancement patterns of potassium on nitrogen transport and functional genes in cotton vary with nitrogen levels . Plant science, 335 : 111824

Yongbing Xu, Yawen Li, Guilin Chen, Minxia Fan, Guangwan Hu*, Mingquan Guo*. 2023 . Screening and identification of potential hypoglycemic and hypolipidemic compounds from aqueous extract of Scutellaria baicalensis Georgi root combing affinity ultrafiltration with multiple drug targets and in silico analysis . Phytochemical Analysis, :

Xiaomei Chen, Yudi Liu, Xian Zhang, Beibei Zheng, Yuepeng Han*, Ruoxi Zhang*. 2023 . PpARF6 acts as an integrator of auxin and ethylene signaling to promote fruit ripening in peach . Horticulture Research, 10 : uhad158

Long Lin, Li Li, Qianhua Wu, Longteng Zhou, Bozhen Wang, Limin Wang, Xiaolong Shao, Caihong Zhong*, Guoliang Qian*. 2023 . Assembly of an active microbial consortium by engineering compatible combinations containing foreign and native biocontrol bacteria of kiwifruit . Computational and Structural Biotechnology Journal, 21 : 3672-3679

Xiaoying Liu, Chang Cheng, Yan Min, Xiaodong Xie, Abu Naim Md Muzahid, Haiyan Lv, Hua Tian, Congxiao Zhang, Can Ye, Shifeng Cao, Peng Chen*, Caihong Zhong*, Dawei Li*. 2023 . Increased ascorbic acid synthesis by overexpression of AcGGP3 ameliorates copper toxicity in kiwifruit . Journal of Hazardous Materials, 460 : 132393

Mohannad Ismail*, Evan Siemann, Jianqing Ding*. 2023 . Behavior of higher trophic levels associated with an invasive plant varies among populations . Environmental Entomology, 52 : 870-878

Tojofaniry Fabien Rakotondrabe, Minxia Fan, Guangwan Hu*, Mingquan Guo*. 2023 . Potential hemostatic compounds targeting urokinase plasminogen activator explored from three Euphorbiaceae species: Euphorbia maculata, Euphorbia humifusa, and Acalypha australis, with bio-affinity ultrafiltration UPLC-MS . Phytochemical Analysis, :

Ming Zhou, Fang Yuan, Hanli Ruan, Jun Li, Junfeng Huang, Si Liu, Tianyue Huang, Yanjun Zhang, Qiong Liang*. 2023 . Neuroprotective neolignan glycosides from the pseudobulbs of Bletilla striata . Fitoterapia, 171 : 105691