wbg logo

科研成果

论文列表

Emmanuel Nyongesa Waswa, Shixiong Ding, Felix Muema Wambua, Elijah Mbandi Mkala, Elizabeth Syowai Mutinda, Wyclif Ochieng Odago, Sara Getachew Amenu, Samuel Wamburu Muthui, Elive Limunga Linda, Daniel Mutavi Katumo, Catherine Mwende Waema, Jiaxin Yang, Guangwan Hu*. 2024 . The genus Actinidia Lindl. (Actinidiaceae): A comprehensive review on its ethnobotany, phytochemistry, and pharmacological properties . Journal of Ethnopharmacology, 319 : 117222

Weibo Wang*, Xiaojie Pan, Xiao Shu, Xiang Tan, Binjie Zhao, Quanfa Zhang*. 2024 . Direct evidence indicates that revegetation improves organic carbon limitation in sediment denitrification in a eutrophic headwater river . Ecological Engineering, 198 : 107132

Yu Cao*, Jian Li, Wei Yin, Wei Li, Qingxiang Han*. 2023 . Two negatives make an affirmative: can extreme flooding reduce the expansion of invasive submerged macrophyte in a large river? . Journal of Environmental Management, 346 : 118964

Sichong Chen*, Zhi'an Hu, Can Dai. 2023 . Unveiling human impacts on pollinators and pollination in the urbanization era . Integrative Zoology, :

Xianbao Deng, Jinghao Huang, Minghua Zhang, Xue Wei, Heyun Song, Yuxin Wang, Jia Xin, Heng Sun, Juan Liu, Dong Yang, Jing Li, Mei Yang*. 2023 . Metabolite profiling and screening of callus browning-related genes in lotus (Nelumbo nucifera) . Physiologia Plantarum, 175 : e14027

Huixiang Peng, Jing Xu, Kangchen Liu, Fang Liu, Aidi Zhang, Xiujun Zhang*. 2023 . EIEPCF: accurate inference of functional gene regulatory networks by eliminating indirect effects from confounding factors . Briefings in Functional Genomics, :

Jianxin Ouyang, Yongdeng He, Bo Yang, Jingzhe Zhou, Wei Li*, Yu Cao*. 2023 . Elevation, but not phosphorus, shapes arbuscular mycorrhizal fungal colonization of plateau wetland plants: A case study of the Qinghai-Tibet Plateau . Global Ecology and Conservation, 46 : e02611

Lingling Gao, Jingjing Liu, Liao Liao, Anqi Gao, Beatrice Nyambura Njuguna, Caiping Zhao, Beibei Zheng*, Yuepeng Han*. 2023 . Callus Induction and Adventitious Root Regeneration of Cotyledon Explants in Peach Trees . Horticulturae, 9 : 850

Peng Chen, Linyang Li, Shujie Xia, Runhua Zhang, Runqin Zhang, Xiaomin Zeng, Du Shuai, Yi Liu*, Zhiguo Li*. 2023 . Enhancement patterns of potassium on nitrogen transport and functional genes in cotton vary with nitrogen levels . Plant science, 335 : 111824

Yongbing Xu, Yawen Li, Guilin Chen, Minxia Fan, Guangwan Hu*, Mingquan Guo*. 2023 . Screening and identification of potential hypoglycemic and hypolipidemic compounds from aqueous extract of Scutellaria baicalensis Georgi root combing affinity ultrafiltration with multiple drug targets and in silico analysis . Phytochemical Analysis, :