wbg logo

科研成果

论文题目:
第一作者:
通讯作者:
刊物名称:
发表年度:
论文列表

Jiang, Aihui; Dai, Jie; Yu, Sisi; Zhang, Baolei; Xie, Qiaoyun; Zhang, Huanxue. 2022.Unsupervised Change Detection around Subways Based on SAR Combined Difference Images REMOTE SENSING, 14 : 4419

Li, Siyue; Jiang, Hao; Xu, Zhifang; Zhang, Quanfa. 2022.Backgrounds as a potentially important component of riverine nitrate loads SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 838 : 155999

Zhang, Jian; Xu, Jilei; Tan, Xiang; Zhang, Quanfa. 2022.Nitrogen loadings affect trophic structure in stream food webs on the Tibetan Plateau, China SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 844 : 157018

Li, Jing; Li, Yi; Dang, Mingjing; Li, Shang; Chen, Simeng; Liu, Ruizhen; Zhang, Zeyu; Li, Guoqian; Zhang, Minghua; Yang, Dong; Yang, Mei; Liu, Yanling; Tian, Daike; Deng, Xianbao. 2022.Jasmonate-Responsive Transcription Factors NnWRKY70a and NnWRKY70b Positively Regulate Benzylisoquinoline Alkaloid Biosynthesis in Lotus (Nelumbo nucifera) FRONTIERS IN PLANT SCIENCE, 13 : 862915

Jiang, Lan; Lin, Mengfei; Wang, Han; Song, Hui; Zhang, Lin; Huang, Qingyu; Chen, Renrui; Song, Cheng; Li, Guohui; Cao, Yunpeng. 2022.Haplotype-resolved genome assembly of Bletilla striata (Thunb.) Reichb.f. to elucidate medicinal value PLANT JOURNAL, 111 : 1340–1353

Ren, Jing; Tian, Jing; Jiang, Hui; Zhu, Xin-Xin; Mutie, Fredrick Munyao; Wanga, Vincent Okelo; Ding, Shi-Xiong; Yang, Jia-Xin; Dong, Xiang; Chen, Ling-Ling; Cai, Xiu-Zhen; Hu, Guang-Wan. 2022.Comparative and Phylogenetic Analysis Based on the Chloroplast Genome of Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidel, a Protected Rare Species of Monotypic Genus FRONTIERS IN PLANT SCIENCE, 13 : 828467

Wang, Zhi; Hu, Guangming; Li, Zuozhou; Zhong, Caihong; Yao, Xiaohong. 2022.Characterizing Tetraploid Populations of Actinidia chinensis for Kiwifruit Genetic Improvement PLANTS-BASEL, 11 : 1154.

Wang, Shaoning; Li, Pengpeng; Liao, Zuying; Wang, Wanwan; Chen, Tao; Yin, Liyan; Jiang, Hong Sheng; Li, Wei. 2022.Adaptation of inorganic carbon utilization strategies in submerged and floating leaves of heteroblastic plant Ottelia cordata ENVIRONMENTAL AND EXPERIMENTAL BOTANY, 196 : 104818

Wang, Qiu-Lin; Fu, Jun-Jie; Liu, Hui; Cao, Yu. 2022.The small-scale spatial pattern of 12 trace elements and heavy metals of submerged plants, water and sediment in a shallow lake JOURNAL OF ANIMAL AND PLANT SCIENCES-JAPS, 32 ( 2 ): 562-570

Zhang, Qingfan; Hu, Maosheng; Zhou, Yansong; Wan, Bo; Jiang, Le; Zhang, Quanfa; Wang, Dezhi. 2022.Effects of UAV-LiDAR and Photogrammetric Point Density on Tea Plucking Area Identification REMOTE SENSING, 14 : 1505